Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Cao Bằng đầu tư trên 300 tỷ đồng thực hiện ứng phó với biến đổi khí hậu

Nhằm chủ động ứng phó vớibiến đổi khí hậu ( BĐKH), năm 2015, UBND tỉnh Cao Bằng đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hồ Khuổi Khoán, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng (thời gian thực hiện dự án từ 2015 – 2019) nhằm dự trữ, điều tiết nguồn nước. Tổng mức vốn đầu tư là 374.755,39 triệu đồng, từ nguồn vốn của Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) và vốn đối ứng của địa phương.
Cao Bằng đã xây dựng một số hồ, đập dự trữ nước

Cao Bằng đã xây dựng một số hồ, đập dự trữ nước

Từ năm 2014 đến nay, Cao Bằng đã tổ chức thực hiện được 102 cuộc hội nghị, tập huấn, hội thi, hội thảo...; 08 cuộc mít tinh cấp tỉnh; đăng tải đầy đủ các thủ tục hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường lên trang thông tin điện tử của tỉnh và các sở, ban, ngành. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, nhận thức và việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã được nâng lên.


Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện dự án: “Nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh Cao Bằng”; phối hợp Trung tâm bảo tồn và phát triển tài nguyên nước triển khai 03 dự án về thích ứng với biến đổi khí hậu tại các huyện: Nguyên Bình, Bảo Lạc và Bảo Lâm.

Công tác quản lý tài nguyên được chú trọng thực hiện, nhất là tài nguyên đất, nước và khoáng sản. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Cao Bằng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 09/01/2013. Theo đó, Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của 13/13 huyện, thành phố đã được hoàn thành, phê duyệt trong năm 2013. Hiện nay, 199/199 xã, phường, thị trấn đã được đo đạc, lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 và 1/1000, với tổng diện tích đo đạc 137.143,06 ha, 2.429.437 thửa. Đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 89/199 xã, phường, thị trấn. Từ năm 2013 đến nay đã cấp 1.112 giấy chứng nhận cho tổ chức, 116.512 giấy chứng nhận cho 45.610 cá nhân, hộ gia đình. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã cấp 453.406 giấy chứng nhận với 1.847.160 thửa, tổng diện tích 512.428,87 ha đạt 90,22% diện tích cần dấp.

Việc quản lý đất trồng lúa được thực hiện đúng theo Luật đất đai 2013. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 Quy định thu nộp, quản lý sử dụng kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Việc quản lý đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh được thực hiện đúng theo Luật đất đai 2013

Năm 2013 tỉnh ban hành quy định về quản lý cấp phép hoạt động khoáng sản. Từ 2014 đến nay, tỉnh đã cấp 18 giấy phép thăm dò khoáng sản, 23 giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; phê duyệt trữ lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường 26 hồ sơ (mỏ); phê duyệt 04 đề án đóng cửa mỏ và ban hành Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản đối với 02 mỏ. UBND tỉnh chỉ đạo, thực hiện các giải pháp quyết liệt ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên sông Bằng, sông Hiến; chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn; lập phương án bảo vệ khoáng sản từ cấp xã, phường, thị trấn; xây dựng phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh đang triển khai thực hiện 06 đề án điều tra, đánh giá khoáng sản sắt, mangan và vàng trên địa bàn tỉnh theo hình thức xã hội hóa, làm cơ sở cho việc lập quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản; đến nay có 02 đề án đã được Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phê duyệt.

Tỉnh đã xây dựng hoàn chỉnh hồ sơ khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Cao Bằng. ƯBND tỉnh đã ban hành văn bản lấy ý kiến của các Bộ ngành có liên quan để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong giai đoạn 2014 - 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện thanh tra 36 đơn vị; kiểm tra 150 đơn vị; kiểm tra, giải tỏa khai thác khoáng sản trái phép 51 cuộc; xử lý vi phạm 92 tổ chức, cá nhân với số tiền xử phạt 1.342.250.000 dồng.

Từ năm 2014 đến năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định, trình UBND tỉnh cấp, gia hạn được 56 giấy phép khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất; thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt được 41 báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp được 23 giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ mồi trường.

Trên địa bàn tỉnh đã quy hoạch được 13 bãi chôn lấp rác thải. Năm 2015 đã đóng cửa bãi rác Khuổi Kép. Tuy nhiên, đến nay toàn tỉnh có 01/13 bãi chôn lấp đạt tiêu chuẩn chôn lấp hợp vệ sinh; 02 dự án bãi rác tại thị trấn Nước Hai và thị trấn Hùng Quốc đang được cải tạo, nâng cấp; chuẩn bị đầu tư nâng cấp các bãi rác tại các huyện: Bảo Lâm, Nguyên Bình, Trùng Khánh.

Giai đoạn 2014-2016, tỉnh được đầu tư hoàn thành 02 Dự án thoát nước và xử lý nước thải tại thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang và thị trấn Nước Hai huyện Hòa An.
Tỉnh đã xây dựng Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Cao Bằng đến năm 2020 định hướng đến năm 2030, trong đó ưu tiên bảo vệ và phát triển các nguồn gen quý hiếm, các loài cây trồng vật nuôi đặc sản của tỉnh. Hiện tỉnh đang triển khai thực hiện dự án hành lang đa dạng sinh học xuyên biên giới Cao Bằng - Quảng Tây.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh gặp một số khó khăn và tồn tại như: Nguồn lực, kinh phí dành cho ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường còn rất hạn chế; Địa bàn rộng, quản lý nhiều lĩnh vực, nhân lực hạn chế do đó gây khó khăn trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm; Ô nhiễm môi trường có xu hướng gia tăng; đa dạng sinh học suy giảm, nguy cơ mất cân bằng sinh thái, ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế - xã hội, sức khỏe và đời sống người dân;…

Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại trên là do: Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường chưa đầy đủ, còn thiên về lợi ích kinh tế trước mắt, chưa coi trọng phát triển bền vững; Một số cơ chế, chính sách chưa sát với thực tế, thiếu tính khả thi; Chất lượng công tác dự báo, quy hoạch còn hạn chế, thiếu tính tổng thể, trọng điểm và nguồn lực thực hiện; Năng lực quản lý nhà nước về ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường chưa cao. Công tác quản lý thu, nộp ngân sách trong hoạt động khai thác khoáng sản thời gian qua chưa được thực hiện tốt.

Trong những năm tới, dự báo những tác động tiêu cực của BĐKH sẽ ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, đời sống và môi trường. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 39-CTr/TU ngày 26/8/2013 của Tỉnh ủy Cao Bằng về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013), các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của mọi người về nội dung quan trọng này. Đồng thời cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm đã được UBND tỉnh xác định như: Tập trung đánh giá những biến động của biến đồi khí hậu; chủ động xây dựng các phương án phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai cho vùng núi cao, vùng có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét, vùng dễ bị tổn thương vì thiên tai; Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong ứng phó với biến đồi khí hậu; Tranh thủ kêu gọi vận động các nguồn tài trợ từ tồ chức phi chính phủ nước ngoài để tài trợ triển khai các dự án về ứng phó, giảm nhẹ tác động của BĐKH trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên điạ bàn tỉnh./.
 
BBT
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN


Bộ KHCN
Sở hữu trí tuệ

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 22

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 21


Hôm nayHôm nay : 2536

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 66429

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5521870