Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh góp phần phát triển kinh tế- xã hội

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tỉnh Cao Bằng đã triển khai thực hiện và quán triệt, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2020, qua đó đã đạt được một số kết quả tích cực như sau:
Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm được đẩy mạnh

Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm được đẩy mạnh

Tính đến ngày 31/5/2020 trên địa bàn tỉnh đã có: 04 dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký là 49 tỷ đồng; đăng ký thành lập mới được 63 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 563,55 tỷ đồng; đăng ký hoạt động cho 47 đơn vị trực thuộc.

Ngày 29/5/2020, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chỉ số PCI năm 2019, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020 nhằm đánh giá, phân tích các chỉ số thành phần một cách cụ thể, chi tiết các mặt đạt được, chưa đạt được nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, để từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể để tiếp tục cải thiện thứ hạng PCI của tỉnh năm 2020.

Thực hiện mục tiêu cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Khoa học Công nghệ (KH&CN) tổ chức thành công hội thảo Khoa học “Góp ý đối với các giải pháp nâng cao chất lượng thực thi các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Cao Bằng thời gian tới”. Bên cạnh đó, ngành KH&CN đã xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 tại địa phương; Hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường khả năng tiếp cận KH&CN, tiếp cận chính sách nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào sản xuất và kinh doanh trong các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh của tỉnh, đặc biệt là các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số: Tổ chức các đoàn tham gia hội chợ Techmart, Techfest, ... với nòng cốt là doanh nghiệp; Thông báo rộng rãi tới cộng đồng doanh nghiệp các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực KH&CN; Công tác kiểm tra nhà nước về KH&CN đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân được đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả, chất lượng nhằm hướng tới mục tiêu hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ tốt các quy định của pháp luật.

Cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 904 thủ tục hành chính so với quy định, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức.

Nhằm cải thiện việc tiếp cận nguồn lực cho hoạt động sản suất kinh doanh của các tổ chức và cá nhân, UBND tỉnh đã chỉ đạo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp tiền tệ, tín dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới; Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thực hiện miễn, giảm phí chuyển tiền cho các khách hàng sử dụng ứng dụng internet banking, mobile banking; đa dạng các chương trình, sản phẩm tín dụng phù hợp hơn với các đối tượng khách hàng, ngành kinh tế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện tăng cường tiếp cận tín dụng khách hàng.

Thông qua việc đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình việc làm và xuất khẩu lao động, thông tin thị trường lao động, giới thiệu việc làm trong nước, trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh đã có 4.386 lao động được tạo việc làm, đạt 38,1% kế hoạch; tiếp tục đào tạo nghề cho 993 người năm trước chuyển sang; tuyển mới đào tạo được 1.300 người.

Công tác bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện tốt, các cơ quan chức năng trong tỉnh đã thực hiện chi trả xong các chế độ đối với người có công, thân nhân người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; hiện nay đang rà soát để thực hiện chi trả cho đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người lao động, số kinh phí trên 200 tỷ đồng; đồng thời thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi đối với 4.000 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng, với số kinh phí 106 tỷ đồng/năm.

Để rút ngắn thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản; bảo vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp và quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp; tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng, các cơ quan trên địa bàn tỉnh tiếp tục áp dụng thực hiện phần mềm một cửa liên thông hiện đại VNPT- IGATE trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân từ bộ phận một cửa của UBND các huyện, thành phố đến bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường (đã triển khai 10/10 huyện, thành phố); thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu là không quá 30 ngày làm việc, đã dự thảo cắt giảm 20% thời gian thực hiện còn 24 ngày, phấn đấu thực hiện khi giải quyết thực tế 20 ngày làm việc. Trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận và giải quyết 29 hồ sơ của doanh nghiệp, Hợp tác xã về lĩnh vực đất đai, 100% hồ sơ được giải quyết theo đúng thủ tục hành chính.

Trong 06 tháng đầu năm 2020, Tòa án nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện đã thụ lý, giải quyết 04/08 vụ án kinh doanh, thương mại theo thủ tục sơ thẩm và phúc thẩm.
Thực hiện cải cách thủ tục hành chính tư pháp, các ngành chức năng trong tỉnh đã tiến hành góp ý đối với 74 dự thảo văn bản, trong đó có 10 dự thảo văn bản của Trung ương; 64 dự thảo văn bản của địa phương. Các văn bản góp ý bảo đảm tiến độ, chất lượng. Tiếp nhận và tiến hành thẩm định đối với 22 hồ sơ (gồm: 07 nghị quyết; 15 quyết định). Trong quá trình góp ý, thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động và quyền lợi của doanh nghiệp, đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh gửi văn bản lấy ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trong 6 tháng đầu năm 2020 đã tiến hành cập nhật 08 văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, đảm bảo phục vụ việc tra cứu, tìm kiếm văn bản của các tổ chức, cá nhân được nhanh chóng, thuận lợi.

 Bên cạnh việc tiếp tục quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã về công tác giải phóng mặt bằng, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã về đào tạo nguồn nhân lực, khoa học - kỹ thuật; hỗ trợ về sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm, đồng thời chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ứng phó với tác động của đại dịch COVID-19.

Để phát huy những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và thực hiện có hiệu quả việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh góp phần phát triển kinh tế- xã hội địa phương trong 6 tháng cuối năm 2020, UBND tỉnh đã xác định cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2020 theo kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 17/04/2020 của UBND tỉnh; Tiếp tục rà soát, thực hiện đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, gắn với việc thực hiện có hiệu quả việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị; Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức về các nội dung của Chỉ số PAR-INDEX, Chỉ số SIPAS; chủ động, tích cực nghiên cứu và triển khai các giải pháp thích hợp trong thực hiện công tác CCHC; gắn kết quả thực hiện các nội dung CCHC với trách nhiệm của các ngành, địa phương, trách nhiệm của người đứng đầu; Triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án Văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg, ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Kịp thời công khai minh bạch các thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và tình hình phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh ứng dụng CNTT gắn với CCHC trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Tiếp tục triển khai và duy trì tổ chức gặp gỡ, làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân tỉnh và cộng đông doanh nghiệp, hợp tác xã định kỳ hàng tháng; Thực hiện giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đảm bảo đúng thời gian, chất lượng; tích cực tổ chức tuyên truyền đến người dân, tổ chức biết và đến thực hiện các giao dịch về thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


Tác giả bài viết: HN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 20

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 19


Hôm nayHôm nay : 3360

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 64730

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8633187Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng