Trang nhất » Tin tức sự kiện » Học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh » Cao Bằng học tập làm theo gương Bác Hồ

Xây dựng và bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quán triệt sâu sắc Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”, trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng thường xuyên quan tâm tới công tác thanh niên, trong đó chú trọng công tác giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng, lối sống cho thế hệ trẻ, bồi dưỡng, phát triển Đảng; đẩy mạnh hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Đội Thiếu niên tiền phong; xây dựng và nhân rộng những gương điển hình tiên tiến, xung kích, đi đầu trong chiến đấu, lao động, học tập và công tác.
Xây dựng và bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xây dựng và bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vị trí và vai trò của thế hệ trẻ- thế hệ thanh niên rất quan trọng: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”, “Việt Nam có được vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần rất lớn ở công học tập của các cháu” và “vì thanh niên là lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên trong tương lai”, vì vậy “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”.

Học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên, Đảng bộ tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chương trình của Trung ương, của tỉnh về công tác thanh niên như: Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện dại hoá; Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ giai doạn 2016 - 2020 (Chương trình số 12-CTr/TU, ngày 09/5/2016 của Tỉnh ủy Cao Bằng), Chương trình hành động số 17 -CTr/TĐTN-BTG ngày 16/3/2016 về thực hiện Chi thị 42-CT/TW cuả Ban Bí thư TW Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015- 2020”, tăng cường bồi dưỡng giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa…

Dưới sự định hướng của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Đoàn và các ngành hữu quan, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) được đẩy mạnh triển khai thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, tổ chức học tập các nghị quyết của Đảng, của Đoàn các cấp, học tập 6 bài học lý luận chính trị cho ĐVTN. Chỉ tính riêng giai đoạn 2008 - 2019 đã tổ chức được 4.635 lớp giáo dục chính trị tư tưởng, học tập 6 bài học lý luận chính trị cho 470.526 lượt ĐVTN, mở 5.044 lớp học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Đoàn các cấp, thu hút 507.510 lượt ĐVTN tham gia, góp phần hình thành một lớp thanh niẻn có bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước những khó khăn của đất nước, trung thành với lý tưởng cách mạng, con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức được 3.568 hoạt động mít tinh, về nguồn, sinh hoạt chuyên đề, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, thăm và tặng quà các gia đình chính sách, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, hội trại nhằm góp phần khơi dậy, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, truyền thống quê hương, đất nước trong ĐVTN. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục. Từ năm 2008 đến nay, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức được trên 2.000 lớp học tập chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng 1.526 tủ sách Hồ Chí Minh; trên 11.000 tập thể, cá nhân được công nhận danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo tời Bác”, xây dựng trên 1.000 công trình và hàng nghìn phần việc thanh niên làm theo lời Bác.

Nhiều mô hình phổ biến và giáo dục pháp luật hiệu quả được củng cố và nhân rộng, góp phần giáo dục ý thức công dân, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật lao động, tôn trọng quy ước cộng đồng, hình thành thói quen “Sống và làm việc theo pháp luật” trong thanh niên. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên được tăng cường, thông qua việc củng cố và phát huy hoạt động của đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp và triển khai nắm bắt tình hình dư luận thanh niên qua mạng xã hội.

Thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ”, trung bình hằng năm có trên 1.200 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng, số lượng đội ngũ cán bộ trẻ được quy hoạch, nhất là số cán bộ lãnh đạo quản lý trẻ được tăng lên. Các cấp bộ đoàn tổ chức, triển khai nhiều hoạt động hiệu quả như: Diễn đàn, tọa đàm, hội trại, hội thi, thành lập Hội đồng huấn luyện kỹ năng cấp tỉnh, tổ chức các lớp giáo dục kỹ năng sống, các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng và trang bị kỹ năng xã hội cho đoàn viên...

Bên cạnh đó, việc thực hiện công tác cán bộ Đoàn có nhiều đổi mới, đội ngũ cán bộ Đoàn được chuẩn hóa về tuổi, trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị và nghiệp vụ quản lý nhà nước. Công tác luân chuyển, quy hoạch cán bộ Đoàn được chú trọng hơn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ được thực hiện thường xuyên, có sự phân cấp và gắn với chức danh, nhiệm vụ công tác cụ thể. Đến nay, 100% cán bộ Đoàn đảm bảo về tuổi tái cử có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên và đại đa số có trình độ đại học trở lên. Đặc biệt, sau Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022 hiện không còn cán bộ Đoàn chuyên trách quá tuổi theo quy định.

Hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên, Đội Thiếu niên tiền phong luôn được quan tâm đẩy mạnh . Hiện nay, toàn tỉnh có gần 36.591 nghìn đoàn viên sinh hoạt trong 3.571 tổ chức cơ sở Đoàn. Các tổ chức đoàn, hội thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động lớn như: Phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ T quc”; “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Sinh viên 5 tt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Nghìn việc tốt”, “Xuân tình nguyện”, “Xuân biên giới”, Cuộc vận động “Tuổi trẻ Cao Bằng học tập và làm theo lời Bác”... ĐVTN tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; phong trào "Đoàn kết ba lực lượng" được phát triển và nhân rộng, tỉnh hiện có 150 đơn vị công an, quân sự kết nghĩa với các cơ sở Đoàn. Công tác phối hợp chuyển giao khoa học - kỹ thuật, triển khai vốn vay và hỗ trợ thanh niên xây dựng các mô hình kinh tế tại địa phương được đẩy mạnh. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được tổ chức thường xuyên đã tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, từng bước đáp ứng nhu cầu đời sống văn hoá tinh thần của ĐVTN.

Công tác đoàn viên được triển khai với nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên; tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn theo hướng vừa đảm bảo sự hấp dẫn, gần gũi; vừa gắn sinh hoạt, hoạt động của Đoàn với việc giải quyết những vấn đề bức xúc của ĐVTN nhằm thu hút đông đảo ĐVTN tham gia và tăng cường các hình thức liên kết, kết nối sinh hoạt giữa các cơ sở Đoàn.

Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng có nhiều chuyển biến tích cực. Thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống, định hướng giá trị, hình thành nhân cách cho thiếu nhi thông qua các Cuộc vận động: “Vì đàn em thân yêu ”, “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tất 5 điều Bác Hồ dạy”, ... Đồng thời, chủ động, tích cực khai thác và phát huy có hiệu quả các nguồn lực xã hội phục vụ cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi; chú trọng phối hợp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Tổng phụ trách Đội; tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm trong chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thiếu nhi, đặc biệt thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Việc xây dựng và nhân rộng những tấm gương, điển hình tiên tiến, xung kích, đi đầu trong chiến đấu, lao động, học tập và công tác, nhất là trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của thể hệ trẻ được quan tâm. Tỉnh Đoàn Thanh niên thường xuyên tổ chức bình chọn và đề xuất Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao các giải thưởng, học bổng phát triển tài năng trẻ, tuyên dương cán bộ trẻ giỏi như: Giải thưởng Lý Tự Trọng, Giải thưởng Lương Đình Của, cán bộ công chức trẻ giỏi, người thợ trẻ giỏi.... Hàng năm, các cấp bộ Đoàn đề xuất khen thưởng trên 365 lượt tập thể, cá nhân tiêu biểu.

50 năm qua, được các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu niên của tỉnh Cao Bằng đã có những bước phát triển đáng kể. Vai trò của thế hệ trẻ dần được khẳng định. Lực lượng thanh niên đã được các cấp ủy Đảng, chính quyên tin tưởng giao đảm nhận các công trình, phần việc, nhiệm vụ khó, quan trọng... để bồi dưỡng, rèn luyện, phát triển đoàn viên ưu tú, đào tạo nguôn cán bộ cho Đảng. Đồng thời tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu nâng cao về tri thức, đạo đức cách mạng, tích cực xung kích trong mọi hoạt động, phong trào, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh.

Hữu Nghĩa
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 14

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 11


Hôm nayHôm nay : 2146

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 42714

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8369946Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng