Trang nhất » Tin tức sự kiện » Học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh » Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Cao Bằng

Cao Bằng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo di chúc của Chủ tịch hồ Chí Minh

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ về công tác xây dựng Đảng, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng bộ Cao Bằng luôn luôn giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng, xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh sẽ phát huy được năng lực lãnh đạo, khả năng tập hợp quần chúng và nâng cao sức chiến đấu của Đảng trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội gắn với việc đảm bảo quốc phòng an ninh tại địa phương.
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Xây dựng Đảng là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng. Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”, cho nên “các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”, “trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Và “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.

Thấm nhuần và nghiêm túc thực hiện “Di chúc” của Người, Đảng bộ Cao Bằng trong thời gian qua luôn quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tăng cường bám sát cơ sở, đồng thời chú trọng đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp uỷ đảng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tính đến ngày 30/6/2019, Đảng bộ tỉnh có 18 đảng bộ trực thuộc, 721 tổ chức cơ sở đảng (trong đó 309 đảng bộ cơ sở và 412 chi bộ cơ sở); 199 tổ chức cơ sở đảng xã, phường, thị trấn; 165 tổ chức đảng doanh nghiệp và hợp tác xã; 98 tổ chức cơ sở đảng thuộc loại hình sự nghiệp; 377 tổ chức đảng cơ quan Nhà nước; 118 tổ chức đảng cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội; 81 tổ chức cơ sở đảng thuộc loại hình Quân đội và Công an, 3.584 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; tổng số đảng viên 55.359 đồng chí; 100% xóm có đảng viên và xóm có chi bộ.

Để góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Đảng bộ tỉnh thường xuyên chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên thông qua việc xây dựng và thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ giai đoạn 2016 – 2020” ; tổ chức tốt việc học tập, quán triệt triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới; trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên được tăng cường.

Đảng bộ tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với nhiều biện pháp cụ thể như: Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo, bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo của tỉnh thực hiện Nghị quyết; xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết; chỉ đạo các địa phương, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ tỉnh, như: Thực hiện Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa VIII (tháng 2/1999) về “Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay” với 324 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh năm 2000; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biễn", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Đã có 19/19 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; có 47.058/51.654 đảng viên (chiếm 91%) cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự chuyền hóa”, “tự diễn biến” bằng văn bản. Tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý kỷ luật một số đảng viên vi phạm và thu hồi số tiền vi phạm nộp ngân sách nhà nước 766.877.013 đồng.

Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm thực hiện đồng bộ ở các khâu và bảo đảm theo các quy chế, quy định hiện hành. Tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị được bố trí, sắp xếp theo hướng tinh gọn, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 của Đảng; tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, xóm, tổ dân phố... Công tác xây dựng, củng cổ tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được chú trọng, chất lượng và số lượng ngày càng được nâng cao. Năm 2018, kết quả xếp loại tổ chức cơ sở Đảng của Đảng bộ tỉnh Cao Bằng như sau: 131/759 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 17,26%); 564/759 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 74,31%); 53/759 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 6,98%); 11/759 tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 1,45%).

Tỉnh đã hoàn thành mục tiêu 100% xóm có chi bộ trước 02 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đề ra. Công tác phát triển đảng viên, nhất là phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới, đảng viên là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, là nữ, người dân tộc thiểu số, trí thức được quan tâm, góp phần thay đổi cơ cấu đội ngũ đảng viên theo hướng tích cực. Từ năm 2009 - 2018, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 24.488 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên trên 55.000 đảng viên.

Các cấp uỷ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên củng cố, kiện toàn ủy ban kiểm tra và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp. Nhiệm vụ, giải pháp về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng được tập trung lãnh đạo và triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ. Hệ thống dân vận các cấp thường xuyên được củng cố kiện toàn, công tác dân vận được đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và địa bàn dân cư; cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận; công tác vận động quần chúng, công tác dân tộc, tôn giáo, quy chế dân chu ở cơ sở; phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được nhân dân đồng tình ủng hộ và thực hiện; mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân ngày càng được củng cố và tăng cường. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc.

Xác định học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và là giải pháp hàng đầu trong việc chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Những năm qua, nhất là từ khi thực hiện Chỉ thị 23 - CT/TW, ngày 27/3/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về “Đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới”; Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hô Chí Minh”; Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh..., Tỉnh uỷ Cao Bằng đã chỉ đạo, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ nghiêm túc, bài bản, vừa bám sát yêu cầu chỉ đạo của Trung ương, vừa phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh với phương châm chuyển từ “học tập” sang “làm theo”. Các cấp ủy đảng đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và chương trình công tác hàng năm.

Tỉnh ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức cơ sở đảng bổ sung nội dung học tập và làm theo Bác vào chuẩn mực đạo đức công dân, quy định chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị và hương ước, quy ước của xóm, tổ dân phố. Đến nay, đã có 246 cơ quan, đơn vị ban hành Quy định xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức, tác phong công tác, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, đoàn viên, hội viên; trong đó có 94 đơn vị rút ngắn Quy định thành khẩu hiệu ngán gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện đóng khung treo tại công sở, cơ quan, đơn vị để nhắc nhở thường xuyên mọi cá nhân tu dưỡng và rèn luyện; ...

Nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn nội dung đột phá trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là: “Chủ động, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại” và ban hành Kế hoạch số 119-KH/TU ngày 24/3/2017 về thực hiện nội dung đột phá thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW để chỉ đạo thực hiện trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, các địa phương, đơn vị đã xác định được nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung đột phá của cấp mình. Riêng năm 2018, có 11 địa phương, đơn vị xác định nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề bức xúc, nổi cộm để giải quyết; 23 cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng được nội dung đột phá để tập trung chỉ đạo thực hiện...

Thông qua việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đúac, phong cách Hồ Chí Minh, tinh thần tự phê bình và phê bình, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm với công việc được giao của cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt; qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị; củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

TN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 13

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 10


Hôm nayHôm nay : 687

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 50447

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8937824Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng