Sưu tầm, nghiên cứu văn thơ yêu nươc và cách mạng ở Cao Bằng trước năm 1945

Chủ nhiệm đề tài: Đoàn Lư

Đơn vị thực hiện: Hội văn học nghệ thuật tỉnh Cao Bằng

Thời gian thực hiện: 2008-2009

 I. Đặt vấn đề

Cao Bằng là mảnh đất biên cương địa đầu tổ quốc, là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng và văn hoá. Trải qua hàng ngàn năm nhân dân các dân tộc Cao Bằng đã kề vai sát cách cùng nhân dân cả nước xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Khi phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ, văn thơ trở thành phương tiện quan trọng trong công tác tuyên truyền của Đảng. Đặc biệt, khi lãnh tụ Hồ Chí Minh chọn Cao Bằng làm căn cứ địa cách mạng càng lên cao. Văn thơ yêu nước và cách mạng trong giai đoạn này có một vai trò to lớn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tuy nhiên chưa có một cá nhân hay tổ chức nào tiến hành sưu tầm, nghiên cứu một cách hệ thống để xuất bản thành sách lưu truyền mai sau. Nhiều tác phẩm còn lưu truyền trong nhân dân cần được sưu tầm, chọn lọc, công bố và lưu trữ. Từ thực tế đó, Hội văn học nghệ thuật tỉnh Cao Bằng đã triển khai đề tài “Sưu tầm, nghiên cứu văn thơ yêu nước và cách mạng ở Cao Bằng trước năm 1945” để in thành sách nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng, nhất là đối với thế hệ trẻ là con em các dân tộc Cao Bằng nói riêng và cả nước nói chung.

II. Mục tiêu

- Khẳng định vị trí, vai trò của văn thơ yêu nước và cách mạng do các chí sĩ yêu nước và các nhà cách mạng sáng tác ở Cao Bằng.

- Sưu tầm, phân tích, chọn lọc, nghiên cứu, tuyển chọn các tác phẩm văn thơ in thành sách và xuất bản cuốn sách “Văn thơ yêu nước và cách mạng sáng tác ở Cao Bằng trước năm 1945”, nhằm lưu trữ lâu dài những tác phẩm văn thơ yêu nước và cách mạng ở Cao Bằng trước năm 1945 cho các thế hệ sau.

III. Kết quả nghiên cứu đề tài

Sau 2 năm nghiên cứu, đề tài đã đạt được những kết quả như sau:

1. Sưu tầm, tập hợp hệ thống các tác phẩm văn thơ có giá trị ảnh hưởng đến phong trào cách mạng ở Cao Bằng và sự nghiệp giải phóng dân tộc:

- Đã tìm được 503 tác phẩm vă thơ sáng tác ở Cao Bằng trước năm 1945 tại một số xã thuộc huyện Hà Quảng, Nguyên Bình, Hoà An, thị xã Cao Bằng và thủ đô Hà Nội. Trong đó, có 30 tác phẩm viết bằng chữ Hán, 126 tác phẩm sáng tác bằng tiếng Tày – Nùng, 02 tác phẩm tiếng Mông, 26 tác phấm tiếng Dao. Trong số này có 466 bài thơ và 37 tác phẩm viết dưới dạng văn xuôi.

- Trong quá trình thực hiện, nhóm triền khai đề tài đã chọn lọc ra 204 tác phẩm, chia thành 2 phần chính:

+ Tác phẩn văn học thời kỳ trước năm 1930: gồm 19 tác phẩm, trong đó có 10 bài thơ viết bằng chữ Han, 01 bài tiếng phổ thông, 08 bài sáng tác bằng tiếng Tày, 01 bài khuyết danh. Nội dung tác phẩm thời kỳ này là phản ánh hiện thực khách quan diện mạo xã hội, khơi gợi tinh thần yêu nước thương nòi.

+ Tác phẩm văn học thời kỳ 1930-1945: Gồm 185 tác phẩm, trong đó 04 bài văn xuôi, 181 bài thơ. Nội dung tác phẩm thời kỳ này là tuyên truyền kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân bảo vệ cách mạng, đi theo cách mạng, làm cách mạng, đấu tranh giành độc lập tự do cho nước nhà.

2. Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của văn thơ đến phong trào yêu nước và phong trào cách mạng ở Cao Bằng. Khẳng định vị trí, vai trò của văn thơi yêu nước tại Cao Bằng trong sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc:

- Thời kỳ trước năm 1930: Văn học thời kỳ này là của các tác giả người địa phương. Nội dung phản ánh sâu sắc nỗi khổ của nhân dân dưới ách thống trị của thực dân pháp, phác hoạ bức tranh hiện thực khách quan về xã hội ở địa phương trước khi có Đảng.

- Thời kỳ từ năm 1930 đến Cách mạng tháng Tám 1945: Văn học thời kỳ này phát triển phong phú về số lượng, nâng cao về chất lượng, nhất là từ sau năm 1941, khi đồng chí Nguyễn Ái Quốc sau hơn 30 năm bôn ba nước ngoài tìm đường cứu nước trở về và sáng lập báo Việt Nam độc lập; chính vì vậy, những sáng tác thơ văn ở Cao Bằng thời kỳ này là dòng thơ văn tiêu biểu nhằm mục đích tuyên truyền vận động mọi đối tượng trong xã hội từ thiếu niên, thanh niên, phụ nữ, những người cao tuổi, binh lính… vùng dậy đấu tranh giành độc lập cho nước nhà. Những tác phẩm văn học này đã nhanh chóng đi vào cuộc sống của nhân dân các dân tộc Cao Bằng bởi tính dung dị dễ hiểu, tính đại chúng thông qua thể hò vè, dân ca và nhiều tác phẩm được sáng tác bằng tiếng dân tộc. Thơ ca đã thấm sâu vào lòng quần chúng, biến thành sức mạnh cùng toàn dân làm nên chiến thắng Cách mạng tháng Tám 1945.