Công nghệ thông tin

CÁC ĐỀ TÀI DỰ ÁN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHCN LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TT TÊN DỰ ÁN, ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỜI GIAN THỰC HIỆN LOẠI HÌNH
1 Xây dựng hệ thống thông tin địa lý  (GIS) phục vụ công tác tài nguyên và giám sát môi trường Cn Thái Hồng Thịnh Sở Địa chính 1997 DA
2 Trang Website Cao Bằng Ths Vũ Mạnh Cường Công ty phát triển phần mềm VASC 2001 DA
3 Hoàn thiện, bổ sung xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác tài nguyên và giám sát môi trường Cn Thái Hồng Thịnh Sở Địa chính 2001 - 2002 DA
4 Ứng dụng CNTT trong công tác khảo sát thiết kế và lập dự toán các công trình xây dựng dân dụng và giao thông tỉnh Cao Bằng Cn Hoàng Quang Toàn Sở Khoa học và Công nghệ 2002 ĐT
5 Dự án CNTT tỉnh Cao Bằng Ths Vũ Mạnh Cường Công ty phát triển phần mềm Vasc 2002 - 2003 DA
6 Ứng dụng CNTT hỗ trợ cải cách hành chính thực hiện “một cửa” 3 xã điểm và các thị trấn Đàm Hoàng Bội BCHQS tỉnh 2003 - 2004 DA
7 Ứng dụng CNTT phát triển kinh tế xã hội. Nguyễn Thành Trung Sở Khoa học và Công nghệ 2004 - 2005 DA
8 Ứng dụng CNTT hỗ trợ cải cách hành chính thực hiện “một cửa” 3 xã điểm và các thị trấn Cn Lê Bá Vũ  
Sở Nội vụ
2006 DA