Trang nhất » Kỷ yếu KH&CN » Tóm tắt ĐT/DA 2016-2020

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của VIện kiểm sát nhân dân khi thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Thứ tư - 18/08/2021 15:31
Chủ nhiệm: TS. Lê Minh Long Đơn vị thực hiện: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh
I. Đặt vấn đề:
Trong tiến trình cải cách tư pháp, chủ trương của Đảng được thể hiện trong các văn kiện Đại hội và Nghị quyết đều nhấn mạnh “Bảo đảm tốt hơn các điều kiện để VKSND thực hiện hiệu quả chức năng THQCT và kiểm sát các hoạt động tư pháp; tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”. Để thực hiện có hiệu quả những chủ trương trên, một trong những yêu cầu bắt buộc và quan trọng nhất là phải đồng bộ tiến hành các giải pháp tăng cường cho công chức Ngành kiểm sát về kiến thức, kỹ năng THQCT, kiểm sát việc tuân theo pháp luật nói chung và kỹ năng THQCT, KSĐT các vụ án hình sự nói riêng.
Thời gian qua, tỉnh Cao Bằng đã được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư phát triển mọi mặt về kinh tế, văn hoá, xã hội, Bên cạnh đó, về tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh những năm gần đây cho thấy còn nhiều diễn biến phức tạp với chiều hướng ngày càng gia tăng cả về số loại tội phạm, số lượng người phạm tội, gia tăng sự nguy hiểm về tính chất, mức độ, đa dạng về công cụ, phương tiện thực hiện tội phạm, phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây hậu quả ngày càng nghiêm trọng cho xã hội. Những vấn đề nêu trên một lần nữa khẳng định việc VKSND tỉnh Cao Bằng lựa chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân khi thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn tỉnh Cao Bằng” nhằm nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra trong công tác này là cấp thiết. Trên cơ sở phân tích thực trạng, chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến hiệu quả công tác, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của VKSND tỉnh Cao Bằng khi THQCT, KSĐT các vụ án hình sự.
II. Mục tiêu:
Đưa ra những đề xuất, giải pháp nâng cao chất lượng công tác của VKSND khi THQCT, KSĐT các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới.
III. Kết quả nghiên cứu:
Trên cơ sở phân tích và đánh giá tình hình các loại tội phạm cũng như những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn là nguyên nhân thúc đẩy các tội phạm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, đề tài đã đánh giá, đưa ra một số dự báo tình hình tội phạm xảy ra trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025 và những năm tiếp theo và đưa ra một số Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trong thời gian tới cụ thể:
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Trên cơ sở chủ trương, định hướng cải cách tư pháp và tổng kết thực tiễn hoạt động của VKSND tỉnh Cao Bằng trong thời gian qua, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm trong và ngoài nước, để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đối với công tác THQCT, KSĐT các vụ án hình sự trong thời gian tới cần thực hiện một số giải pháp sau:
Một là, tiến hành công tác THQCT, KSĐT trên quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước ta về cải cách tư pháp, với mục tiêu tăng cường sự phối hợp, phân công và kiểm soát quyền lực trong hoạt động tư pháp; đồng thời công tác THQCT, KSĐT cần đặt trong tổng thể của quá trình cải cách tư pháp, bảo đảm các điều kiện để VKSND thực hiện tốt chức năng THQCT và kiểm sát các hoạt động tư pháp; đảm bảo mọi hành vi vi phạm, tội phạm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng phải được phát hiện xử lý kịp thời, nghiêm minh; hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án... tuân thủ đúng quy định của pháp luật, các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân được tôn trọng và bảo vệ.
Hai là, công tác THQCT, KSĐT các vụ án hình sự phải gắn với việc xây dựng VKSND tỉnh Cao Bằng ngày càng hoàn thiện về tổ chức, chuyên nghiệp trong hoạt động, trở thành công cụ sắc bén trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp, góp phần củng cố, nâng cao uy tín và bảo đảm sự trong sạch, vững mạnh của các cơ quan tư pháp, đảm bảo hoạt động của các cơ quan tư pháp tuân thủ đúng quy định và tôn trọng pháp luật; cán bộ các cơ quan tư pháp chuẩn mực về phẩm chất đạo đức, khách quan, trách nhiệm trong thực thi công vụ.
Ba là, công tác THQCT, KSĐT các vụ án hình sự thực hiện trên cơ sở tổng kết lý luận, thực tiễn, xác định rõ mối quan hệ giữa hoạt động THQCT và kiểm sát các hoạt động tư pháp; kế thừa những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập; đồng thời, tham khảo tiếp thu kinh nghiệm trong và ngoài nước để xây dựng kĩ năng THQCT, KSĐT phù hợp với yêu cầu cải cách tư pháp, từng bước chuyên nghiệp, hiện đại đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
Bốn là, công tác THQCT, KSĐT các vụ án hình sự phải đáp ứng được tính chất đặc thù đấu tranh phòng chống tội phạm và xu hướng, diễn biến của tội phạm trong thời gian tới; với phương châm phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi có dấu hiệu tội phạm, làm rõ các nguyên nhân điều kiện làm phát sinh tội phạm để kiến nghị các giải pháp phòng ngừa, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật.
Năm là, công tác THQCT, KSĐT các vụ án hình sự phải bảo đảm lộ trình hợp lý để vừa tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, vừa củng cố, tăng cường về tổ chức, đảm bảo về nguồn lực, từng bước nâng cao chất lượng điều tra, xử lý tội phạm, khẳng định vị thế của VKSND tỉnh Cao Bằng trong hệ thống các cơ quan tiến hành tố tụng.
Sáu là, nên tổ chức hệ thống cơ quan Đảng của VKSND tỉnh Cao Bằng trực thuộc ngành dọc. Theo đó, chi bộ VKSND cấp huyện trực thuộc Đảng bộ VKSND cấp tỉnh. Đảng bộ VKSND cấp tỉnh trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh và Ban cán sự Đảng VKSND tối cao.
Bảy là, ở từng giai đoạn, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ ở Trung ương và cấp ủy cấp tỉnh nên có nghị quyết chuyên đề về công tác kiểm sát nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực công tác công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Đặc biệt là công tác THQCT, KSĐT các vụ án hình sự
Tám là, tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung giám sát của các cơ quan dân cử, tăng cường giám sát giải quyết các sự vụ, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng được dư luận quan tâm, phát huy sức mạnh tổng hợp tạo điều kiện thuận lợi nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác THQCT và kiểm sát hoạt động tư pháp, trong đó có KSĐT các vụ án hình sự.
 
Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng, để công tác quản lý chỉ đạo, điều hành thực sự phát huy hiệu quả, tính chủ động, sáng tạo của từng cấp kiểm sát trong THQCT, KSĐT các vụ án hình sự cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:
Một là, đổi mới, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, kịp thời và linh hoạt; tăng cường vai trò, trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tập trung chỉ đạo thực hiện khâu công tác đột phá “Nâng cao chất lượng, hiệu quả về yêu cầu điều tra, hoạt động hỏi cung, kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, hạn chế án trả hồ sơ điều tra bổ sung”. 
Hai là, rà soát xây dựng, bổ sung các quy chế hoạt động của các khâu nghiệp vụ, quy chế phối hợp liên ngành trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự, tăng cường chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm; tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; làm tốt công tác tập huấn nghiệp vụ, thông báo rút kinh nghiệm; tăng cường công tác tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, nhất là việc tổ chức các phiên tòa trực tuyến, qua đó để Kiểm sát viên trau dồi kỹ năng nghiệp vụ, bản lĩnh nghề nghiệp, đảm bảo việc truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai và bỏ lọt tội phạm; tăng cường công tác kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu đối với các cơ quan tư pháp thông qua việc thực hiện tốt chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp; tăng cường hiệu lực, hiệu quả các bản kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu của Viện kiểm sát; chú trọng đánh giá, phân tích tình hình, nguyên nhân vi phạm để ban hành kiến nghị phòng ngừa đối với các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.
Ba là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật; tăng cường mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, chia sẻ, cộng sự của tập thể lãnh đạo, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, tạo nên sức mạnh góp phần bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Mỗi một cán bộ, công chức, người lao động luôn luôn phải nêu cao ý thức trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị bảo đảm có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực trong quá trình thực thi công vụ; lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Viện phải thực sự “công bằng, trách nhiệm, gương mẫu”; cấp dưới phải “trung thực, tận tụy, trách nhiệm” trong công việc.
Bốn là, Viện trưởng VKSND tỉnh Cao Bằng phải có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, rành mạch cho từng bộ phận công tác và cho mỗi cán bộ, Kiểm sát viên một cách khoa học và hợp lý, nhằm phát huy hết năng lực, sở trường của họ, đảm bảo sự phối kết hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các bộ phận công tác. Phải xây dựng một hệ thống các tiêu chí để đánh giá chất lượng, hiệu quả kiểm sát hoạt động tư pháp trong đó có công tác THQCT, KSĐT theo phương châm không chỉ ở số lượng án giải quyết nhiều hay ít mà điều quan trọng hơn là từng Kiểm sát viên, từng khâu, từng cấp kiểm sát đã làm những gì và làm như thế nào để tác động đối với các cơ quan tiến hành tố tụng tích cực phát hiện và xử lý nghiêm minh mọi hành vi phạm tội, từng bước loại trừ có hiệu quả vi phạm của các cơ quan này.
Năm là, Viện trưởng, Phó Viện trưởng, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ VKSND cấp tỉnh, lãnh đạo VKSND cấp huyện phải nắm được đầy đủ tổng số vụ án hình sự đang thụ lý và tiến độ điều tra vụ án theo thời hạn luật định, sâu sát và toàn diện từng vấn đề, từng nội dung công việc, nhất là những vấn đề quan trọng, phức tạp để chỉ đạo kịp thời, chính xác không để xảy ra tình trạng bỏ lọt án, mất án, quên án, tình trạng điều tra vụ án kéo dài…
Sáu là, cần thực hiện thường xuyên, liên tục công tác kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ cho VKSND cấp huyện. Những vấn đề nội dung thỉnh thị của cấp huyện về những khó khăn vướng mắc như định tội danh, quan điểm xử lý vụ án… VKSND cấp trên cần chú ý trả lời chính xác đúng thời hạn và chịu trách nhiệm trong nội dung trả lời, tránh chung chung, thiếu tính khoa học và tính thuyết phục. Việc kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ phải được làm thường xuyên, tránh hình thức, thông qua công tác kiểm tra kịp thời phát hiện những thiếu sót, để từ đó uốn nắn rút kinh nghiệm chung đồng thời khắc phục tình trạng chạy theo thành tích mà không báo cáo đầy đủ kết quả công tác, đặc biệt là những thiếu sót tồn tại.
Bảy là, thường xuyên tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao chất lượng công tác, quản lý, chỉ đạo điều hành cho lãnh đạo các đơn vị kiểm sát. Chú trọng xây dựng các chuyên đề nghiệp vụ như: chuyên đề trả hồ sơ điều tra bổ sung, chuyên đề án đình chỉ, án tạm đình chỉ... phát huy sáng kiến trong công tác, tổ chức tập huấn, ứng dụng vào thực tiễn, thực hiện sơ kết, tổng kết các chuyên đề nghiệp vụ, thường xuyên tổ chức tham dự các phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp để rút kinh nghiệm, nhằm từng bước nâng cao năng lực, trình độ, thao tác nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên.
Tám là, tăng cường thực hiện tốt các chế độ thông tin báo cáo nghiệp vụ theo quy chế của VKSND tối cao, tăng cường công tác nắm tình hình thông qua các kênh thông tin đại chúng, nâng cao chất lượng báo cáo tuần, tháng, 6 tháng, một năm, báo cáo định kỳ về các cuộc họp giao ban hàng tháng.
Giải pháp về nghiệp vụ:
Một là, tăng cường chất  ượng hoạt động đề ra yêu cầu điều tra, nâng cao hiệu lực và hiệu quả của yêu cầu điều tra; Hai là, đối với công tác THQCT, kiểm sát việc thu thập chứng cứ của Cơ quan điều tra; Ba là, nâng cao chất lượng xây dựng  kế hoạch hỏi cung bị can và trực tiếp hỏi cung bị can của  kiểm sát viên; Bốn là, tăng cường chất  lượng khả năng nghiên cứu hồ sơ và đề xuất đường lối; Năm là, nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá chứng cứ của kiểm sát viên trong điều tra các vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Sáu là, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm sát tạm giữ, tạm giam; Bảy là, tiếp tục thực hiện chủ trương tăng cường công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; Tám là, tăng cường khả năng phát hiện vi phạm và kiến nghị khắc phục vi phạm; Chín là, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động chống bức cung, dùng nhục hình, thông cung.
Các giải pháp khác:
Một là, tăng cường cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng; Hai là, tăng cường công tác thanh tra nội bộ trong quá trình kiểm sát giải quyết án hình sự  của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng.
Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài:
Đóng góp vào việc hoàn thiện, đổi mới, bổ sung về lý luận và các quy định của pháp luật tố tụng hình sự đối với công tác THQCT, KSĐT các vụ án hình sự; nhất là các quy định của BLTTHS, BLHS và các văn bản pháp lý khác; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của VKSND tỉnh Cao Bằng trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; Nâng cao năng lực của Kiểm sát viên VKSND tỉnh Cao Bằng trong việc vận dụng các quy định pháp luật vào thực tiễn công tác THQCT, KSĐT các vụ án hình sự; Kết quả đề tài là nguồn tài liệu tham khảo mới cho các nhà nghiên cứu luật học, người tiến hành tố tụng, đặc biệt là Kiểm sát viên VKSND tỉnh Cao Bằng; các sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh chuyên ngành tư pháp hình sự, cũng như bổ trợ hoạt động xây dựng pháp luật, góp phần vào công tác phòng ngừa, đấu tranh, chống tội phạm ở nước ta hiện nay.
IV. Kết luận:
Thứ nhất, nghiên cứu những vấn đề chung và quy định của pháp luật về hoạt động THQCT, KSĐT các vụ án hình sự; Thứ hai, nghiên cứu, khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động của VKSND tỉnh Cao Bằng trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự từ năm 2015 đến tháng 5 năm 2020; Thứ ba, trên cơ sở quan điểm của Đảng và Nhà nước về nâng cao chất lượng THQCT, KSĐT các vụ án hình sự đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động này của VKSND tỉnh Cao Bằng.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 41

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 36


Hôm nayHôm nay : 13701

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 275871

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 16486289

CÔNG TÁC XUẤT BẢN

NHÃN HIỆU TẬP THỂTrang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng