Kết luận thanh tra về đo lường và an toàn bức xạ đối với Bệnh viện Tĩnh Túc, Bệnh viện đa khoa huyện Nguyên Bình, Bệnh viện đa khoa huyện Hòa An

Ngày 31/5/2017, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã ký Kết luận Thanh tra số 387/KL-SKHCN về đo lường và an toàn bức xạ đối với Bệnh viện Tĩnh Túc, Bệnh viện đa khoa huyện Nguyên Bình, Bệnh viện đa khoa huyện Hòa An.

Nội dung chi tiết Kết luận.

Nguồn tin: Thanh tra KHCN