Kết luận thanh tra về đo lường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu đối với Công ty TNHH Minh Vương và Công ty TNHH MTV Hiệu Hân tại Trùng Khánh

Ngày 20/7/2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Kết luận thanh tra số 594/KL-SKHCN về đo lường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu đối với Công ty TNHH Minh Vương và Công ty TNHH MTV Hiệu Hân tại Trùng Khánh.

Nội dung chi tiết Kết luận.