Báo cáo kết quả hoạt động tháng 4, nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2019

Ngày 19/4/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã có báo cáo số 302/BC-SKHCN, Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5 năm 2019.

Nội dung chi tiết Báo cáo.

Nguồn tin: Sở KH&CN