Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 24/5/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã có báo cáo số 435/BC-SKHCN, Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Nội dung chi tiết Báo cáo.

Nguồn tin: Sở KH&CN