Báo cáo kết quả hoạt động 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 7 tháng cuối năm 2019

Ngày 16/5/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã có báo cáo số 393/BC-SKHCN, Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm 7 tháng cuối năm 2019.

Nội dung chi tiết Báo cáo.

Nguồn tin: Sở KH&CN