Báo cáo kết quả công tác tháng 9, nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2019

Ngày 24/9/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã có báo cáo số 940/BC-SKHCN, Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN tháng 9, nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2019.

Nội dung chi tiết Báo cáo.

Nguồn tin: Sở KH&CN