Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2018

Nội dung chi tiết Báo cáo.

Nguồn tin: Sở KH&CN