Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018


Nội dung chi tiết Báo cáo.

Nguồn tin: Sở KH&CN