Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2018

Ngày 27/12/2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Báo cáo số 1176/BC-SKHCN Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Nội dung chi tiết Báo cáo.

Nguồn tin: Sở KH&CN