Báo cáo công tác tháng 8, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2018

Nội dung chi tiết Báo cáo.

Nguồn tin: Sở KH&CN