Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 126 của Chính phủ về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Ngày 23/01/2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã có kế hoạch số 54/KH-SKHCN về thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

Nội dung chi tiết Kế hoạch.

Nguồn tin: Sở KH&CN