Kế hoạch công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến năm 2020

Ngày 04/4/2019, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kế hoạch số 247/KH-SKHCN về Kế hoạch công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến năm 2020.

Nội dung chi tiết Kế hoạch.

Nguồn tin: Sở KH&CN