Trang nhất » Hoạt động tham mưu tư vấn » Kết quả hoạt động KH&CN

Báo cáo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023

Ngày 17/5/2023 Sở Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng đã ban hành Báo cáo số 780/BC-SKHCN về Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ tháng 5 và nhiệm vụ tháng 6 năm 2023

Ngày 17/5/2023 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng đã ban hành Báo cáo số 779/BC-SKHCN về kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ tháng 5 và nhiệm vụ tháng 6 năm 2023

Báo cáo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ, kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ; tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2023 và nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2023

Ngày 15/5/2023 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng đã ban hành Báo cáo số 766/BC-SKHCN về Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ, kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ; tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2023 và nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2023.

Báo cáo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ, kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ; tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2023 và nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2023

Ngày 14/4/2023 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng đã ban hành Báo cáo số 578/BC-SKHCN về Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ, kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ; tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2023 và nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2023

Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN, kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ ; tình hình phát triển kinh tế-xã hội Quý I năm 2023 và nhiệm vụ công tác Quý II năm 2023

Ngày 15/3/2023 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Báo cáo số 396/BC-SKHCN về kết quả hoạt động KH&CN, kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ ; tình hình phát triển kinh tế-xã hội Quý I năm 2023 và nhiệm vụ công tác Quý II năm 2023

Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN, kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ tháng 02 năm 2023 và nhiệm vụ tháng 03 năm 2023

Ngày 16/02/2023 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng đã ban hành Báo cáo số 212/BC-SKHCN về kết quả hoạt động KH&CN, kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ tháng 02 năm 2023 và nhiệm vụ tháng 03 năm 2023

Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN, kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ tháng 01 năm 2023 và nhiệm vụ tháng 02 năm 2023

Ngày 17/01/2023 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng đã ban hành Báo cáo số 91/BC-SKHCN về kết quả hoạt động KH&CN, kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ tháng 01 năm 2023 và nhiệm vụ tháng 02 năm 2023

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ năm 2022 và nhiệm vụ công tác năm 2023

Ngày 08/12/2022 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng đã ban hành Báo cáo số 1933/BC-SKHCN về kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ năm 2022 và nhiệm vụ công tác năm 2023

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ tháng 11 năm 2022 và nhiệm vụ tháng 12 năm 2022

Ngày 18/11/2022 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng đã ban hành Báo cáo số 1749/BC-SKHCN về Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ tháng 11 năm 2022 và nhiệm vụ tháng 12 năm 2022

Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ, kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ tháng 11 năm 2022 và nhiệm vụ tháng 12 năm 2022

Ngày 16/11/2022 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng đã ban hành Báo cáo số 1735/BC-SKHCN về kết quả hoạt động khoa học và công nghệ, kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ tháng 11 năm 2022 và nhiệm vụ tháng 12 năm 2022

Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN, kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ 10 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2022

Ngày 18/10/2022 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng đã ban hành Báo cáo số 1508/BC-SKHCN về Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN, kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ 10 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2022

Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN, kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ tháng 10 năm 2022 và nhiệm vụ tháng 11 năm 2022

Ngày 14/10/2022 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng đã ban hành Báo cáo số 1479/BC-SKHCN về Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN, kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ tháng 10 năm 2022 và nhiệm vụ tháng 11 năm 2022

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ tháng 10 năm 2022 và nhiệm vụ tháng 11 năm 2022

Ngày 14/10/2022 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng đã ban hành Báo cáo số 1475/BC-SKHCN về kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ tháng 10 năm 2022 và nhiệm vụ tháng 11 năm 2022

Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN, kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ 9 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

Ngày 16/9/2022 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng đã ban hành Báo cáo số 1301/BC-SKHCN về Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN, kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ 9 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ 9 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

Ngày 16/9/2022 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng đã ban hành Báo cáo số 1300/BC-SKHCN về Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ 9 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 8 và nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2022

Ngày 12/8/2022 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng đã ban hành Báo cáo số 1118/BC-SKHCN về kết quả hoạt động khoa học và công nghệ, kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ tháng 8 năm 2022 và nhiệm vụ tháng 9 năm 2022

Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 7 và nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2022

Ngày 14/7/2022 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng đã ban hành Báo cáo số 967/BC-SKHCN về kết quả hoạt động khoa học và công nghệ, kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ tháng 7 năm 2022 và nhiệm vụ tháng 8 năm 2022

Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 10/6/2022 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng đã ban hành Báo cáo số 801/BC-SKHCN về kết quả hoạt động khoa học và công nghệ, kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 5 và nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2022

Ngày 16/5/2022 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng đã ban hành Báo cáo số 595/BC-SKHCN về kết quả hoạt động khoa học và công nghệ, kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ tháng 5 và nhiệm vụ tháng 6 năm 2022

Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 4 và nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2022

Ngày 15/4/2022 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng đã ban hành Báo cáo số 416/BC-SKHCN về kết quả hoạt động khoa học và công nghệ, kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ tháng 4 và nhiệm vụ tháng 5 năm 2022


Các tin khác

1 2 3 4  Trang sau
 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 53

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 51


Hôm nayHôm nay : 4362

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 116551

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 25290197

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


CÔNG TÁC XUẤT BẢNTrang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng