Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn

Ngày 22/8/2019, Sở KH&CN đã có Kế hoạch số 820/KH-KHCN về việc tổ chức lớp tập huấn phổ biến, nâng cao nhận thức cho người dân về xây dựng, quản lý, khai thác và phát triển NHTT “nếp Hương Bảo Lạc” cho sản phẩm gạo nếp Hương của huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Nội dung Kế hoạch.