Trang nhất » Sở Khoa học và CN

Chức năng, nhiệm vụ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH CAO BẰNG

Địa chỉ: 070 - Vườn Cam - Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng

Email: sokhcn@caobang.gov.vn;    website: khcncaobang.gov.vn;

ĐT: 0206.3852421;      Fax: 0206. 3852605

 

I. Chức năng

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về KH&CN, bao gồm: hoạt động KH&CN; pháp triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng; sở hữu trí tuệ - ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc Sở quản lý trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn.

     1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

     a) Dự thảo quyết định, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về KH&CN; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước và phân cấp quản lý trong lĩnh vực KH&CN trên địa bàn tỉnh;

     b) Các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường công nghệ, sử dụng hiệu quả tiềm lực và ứng dụng các thành tựu KH&CN;

     2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

     a) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật; thành lập Hội đồng KH&CN của tỉnh theo quy định Luật KH&CN, hướng dẫn của Bộ KH&CN;

     b) Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh lực KH&CN.

     3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật về KH&CN; hướng dẫn các ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tổ chức KH&CN của địa phương về quản lý KH&CN.

     4. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực KH&CN của tỉnh theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

     5. Quản lý việc cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký trong phạm vi quản lý nhà nước về KH&CN theo quy định của pháp luật, sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

     6. Về hoạt động KH&CN, phát triển tiềm lực KH&CN:

     a) Tổ chức tuyển chọn, xét chọn, đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN; đẩy mạnh hoạt động ứng dụng, công bố, tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và các hoạt động khác; quản lý các nhiệm vụ KH&CN trọng điểm của tỉnh; phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước tại địa phương;

     b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi các tổ chức KH&CN công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm việc thành lập và phát triển doanh nghiệp KH&CN; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đổi nới công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và các hoạt động khác áp dụng vào sản xuất, kinh doanh;

     c) Hướng dẫn, quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn, bao gồm: chuyển giao công nghệ và đánh giá, định giá, giám định công nghệ, môi giới và tư vấn chuyển giao công nghệ; thẩm định công nghệ các dự án đầu tư và thẩm định nội dung KH&CN các quy hoạch phát triển kính tế - xã hội của địa phương theo thẩm quyền;

     d) Tổ chức thực hiện việc đăng ký và kiểm tra hoạt động của các tổ chức KH&CN; chứng nhận doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

     đ) Tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về sử dụng, trọng dụng cán bộ KH&CN; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng hàng năm cho cán bộ quản lý KH&CN của địa phương;

     e) Tổ chức thực hiện công tác thông tin, truyền thông, thư viện, thống kê KH&CN và phát triển thị trường công nghệ; hướng dẫn hoạt động cho các tổ chức dịch vụ thông tin khoa học và công rlghệ; xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho thông tin và thống kê KH&CN, tổ chức các chợ công nghệ và thiết bị, các trung tâm giao dịch công nghệ, triển lãm KH&CN, xây dựng cơ sở dữ liệu về nhân lực và thành tựu KH&CN, đầu tư phát triển các mạng thông tin KH&CN tiên tiến kết rối với trung ương và các địa phương;

     g) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện cơ cấu vốn đầu tư phát triển KH&CN, vốn sự nghiệp KH&CN được phân bổ;

     h) Phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương và các cơ quan liên quan đề xuất danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đề xuất các dự án đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN của địa phương và tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

     i) Thường trực Hội đồng khoa học của Ủy ban nhân dân tỉnh.

     7. Về sở hữu trí tuệ:

     a) Tổ chức thực hiện các biện pháp nhân phát triển hoạt động sở hữu công nghiệp và phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và các hoạt động khác trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn nghiệp vụ sở hữu công nghiệp đối với các tổ chức và cá nhân tại địa phương;

     b) Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà rước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

     c) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành của địa phương xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

d) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát      triển nông thôn thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đối với các lĩnh vực liên quan theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

     8. Về Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng:

     a) Hướng dẫn việc áp dụng tiêu chuẩn việt nam, tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế và các tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng theo yêu cầu tiêu chuẩn quản lý nhà nước đối với các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở.

     b) Tổ chức và quản lý mạng lưới kiểm định hiệu chỉnh phương tiện đo lường đáp ứng yêu cầu của tỉnh. Thực hiện việc kiểm định, hiệu chỉnh phương tiện đo lường trong các lĩnh vực và phạm vi được công nhận.

     c) Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

     d) Tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn của tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa phương; tiếp nhận bản công bố hợp quy trong lĩnh vực được phân công và tổng hợp, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ KH&CN về hoạt động công bố hợp chuẩn, hợp quy trên địa bàn;

     đ) Thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại trên địa bàn;

     e) Tổ chức mạng lướt kiểm định, hiệu chuẩn về đo Lường đáp ứng yêu cầu của địa phương; thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn về đo lường trong các lĩnh vực và phạm vi được công nhận;

     g) Tổ chức thực hiện việc kiểm tra phép đo, hàng đóng gói sẵn theo định lượng, thực hiện các biện pháp để các tổ chức, cá nhân có thể kiểm tra phép đo, phương pháp đo;

     i) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra về nhãn hàng hóa, chất lượng sản phẩm hàng hoá lưu thông trên địa bàn, hàng hoá xuất khẩu, hàng hoá nhập khẩu theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

     9. Về ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân

     a) Về ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ:

      - Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án và các biện pháp để thúc đẩy ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức triển khai hoạt động ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành kinh tế - kỹ thuật trên địa bàn;

     - Quản lý các hoạt động quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn;

     - Tổ chức thực hiện các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ;

     - Tổ chức đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử trên địa bàn theo phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

     b) Về an toàn bức xạ và hạt nhân:

     - Tổ chức thực hiện việc đăng ký về an toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định của pháp luật hoặc phân công, phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

     - Quản lý việc khai báo, thống kê các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, chất thải phóng xạ trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

     - Tổ chức thực hiện việc kiểm soát và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn;

     - Xây dựng và tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát an toàn bức xạ và hạt nhân tại địa phương.

     10. Về dịch vụ công:

     a) Hướng dẫn các tổ chức sự nghiệp thực hiện dịch vụ công trong lĩnh vực KH&CN trên địa bàn;

     b) Tổ chức thực hiện các quy trình, thủ tục, định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các hoạt động cung ứng dịch vụ công thuộc lĩnh vực KH&CN;

     c) Hướng dẫn, tạo điều kiện hỗ trợ cho các tổ chức thực hiện dịch vụ công về KH&CN theo quy định của pháp luật.

     11. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hộị, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực KH&CN theo quy định của pháp luật.

     12. Thực hiện hợp tác quốc tế về KH&CN theo quy định của pháp luật, sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh,

     13. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về KH&CN.

     14. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực KH&CN đối với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

     Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

KỶ YẾU KH&CN

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN
 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 19

Thành viên online : 1

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 16


Hôm nayHôm nay : 1686

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 28317

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7882360