Trang nhất » Tin tức sự kiện » Thông báo mới

Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2021

Thứ ba - 25/02/2020 22:43
Ngày 25/02/2020, Sở KH&CN đã có Thông báo số 134/SKHCN-VP về việc Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2021.
Thực hiện văn bản số 254/BKHCN-KHTC, ngày 07/02/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2021, để đảm bảo tiến độ xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2020 theo đúng các quy định của Luật khoa học và công nghệ, Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Quyết định ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/01/2016 phê duyệt “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025”, để đảm bảo tiến độ xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp Bộ, cấp Quốc gia (nhiệm vụ KH&CN) và dự án thuộc Chương trình NTMN (Dự án NTMN) bắt đầu thực hiện từ năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chi tiết một số nội dung đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN và dự án NTMN như sau:

1. Đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

a. Yêu cầu:

 - Trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, định hướng phát triển của các ngành, của các địa phương và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, đề nghị các ngành, UBND các huyện, thành phố đề xuất nhiệm vụ (Có thể đăng ký trực tiếp chủ trì thực hiện hoặc đề xuất với sở KH&CN để đặt hàng các nhà khoa học thực hiện) và tổng hợp theo Biểu mẫu đính kèm. Trong đó cần đặc biệt lưu ý ghi rõ kết quả của các đề tài, dự án nghiên cứu sẽ phục vụ các mục tiêu, hoạt động công tác cụ thể, cơ quan, đơn vị, sẽ chịu trách nhiệm triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu sau khi nghiệm thu.

 - Nhiệm vụ KH&CN đặt hàng có thể là nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh hoặc đề nghị tỉnh đăng ký đặt hàng với Bộ KH&CN ở nhiệm vụ KHCN cấp Bộ hoặc cấp Quốc gia.

- Đối với những nhiệm vụ do lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao trực tiếp, các ngành, địa phương chủ động đăng ký với Sở KH&CN để trình Hội đồng KH&CN tỉnh xem xét thực hiện như nhiệm vụ cấp tỉnh. Trường hợp vượt quá khả năng giải quyết của ngành và địa phương, đề nghị báo cáo lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND giao cho Sở KH&CN trình Bộ KH&CN xem xét đăng ký xây dựng nhiệm vụ cấp Bộ, quốc gia.

b. Mẫu đăng ký: Theo Mẫu 02, 03, 04, 05.

2. Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (cấp tỉnh, cấp Bộ, cấp quốc gia):
         
a. Yêu cầu:

         
Các tổ chức, cá nhân gửi đề xuất đăng ký nhiệm vụ KH&CN về Sở KH&CN Cao Bằng trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế của địa phương, của các ngành, lĩnh vực. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng rộng rãi thành tựu khoa học và công nghệ, tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học vào sản xuất kinh doanh, dịch vụ, ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và xây dựng nông thôn mới; đặc biệt ưu tiên các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ có địa chỉ đầu ra rõ ràng, gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; chú trọng lồng ghép việc thực hiện nhiệm vụ thuộc các chương trình quốc gia về KH&CN để giải quyết mục tiêu, nhiệm vụ cuả các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; xây dựng các nhiệm vụ KH&CN liên kết giữa các địa phương, nhiệm vụ KH&CN theo hình thức PPP để huy động doanh nghiệp tham gia phát triển các sản phẩm trọng điểm, chủ lực của vùng theo chuỗi giá trị (chi tiết theo phụ lục 1 đính kèm).
        
b. Đối tượng đăng ký:
Gồm tất cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.
         
c. Mẫu đăng ký:
Theo mẫu 01, 05.
          ( Lưu ý: Đối với các sở, ngành, huyện thành phố việc đề xuất phải được thông qua Hội đồng KHCN cấp huyện, thành phố hoặc cấp ngành).
         
3. Về các dự án xây dựng các mô hình ứng dụng và chuyển giao KH&CN vào nông thôn và miền núi:

         
Các dự án xây dựng các mô hình ứng dụng và chuyển giao KH&CN vào nông thôn, miền núi được thực hiện theo Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Quy định quản lý Chương trình Hỗ trợ ứng dụng chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025. Các tổ chức KH&CN có nhu cầu chuyển giao công nghệ cho các địa phương trong tỉnh; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đề xuất dự án đề nghị làm việc với Sở KH&CN để xem xét tổng hợp báo cáo UBND tỉnh lựa chọn cơ quan chuyển giao công nghệ, cơ quan chủ trì dự án, xây dựng dự án theo hướng dẫn gửi Bộ KH&CN theo quy định. Đặc biệt lưu ý việc gắn với các sản phẩm: Sản phẩm quốc gia; Sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thế phát triển ở địa phương địa phương; Sản phẩm OCOP.
         
a. Nội dung đề xuất: là dự án ứng dụng, chuyển giao công nghệ theo quy định tại khoản 1 Mục III Điều 1 Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025, thông qua việc ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ thông qua các mô hình cụ thể phù hợp với từng vùng nông thôn, miền núi, dân tộc thiểu số, bao gồm:
         
+
 Xây dựng mô hình ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ phù hợp với điều kiện thực tế, trình độ phát triển của từng vùng miền, địa phương:
         
- Tiến bộ khoa học và công nghệ về giống mới và công nghệ nhân giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản, giống nấm;
         
- Quy trình công nghệ sản xuất tiên tiến, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng bảo đảm an toàn thực phẩm, tăng hiệu quả kinh tế, an toàn với môi trường công nghệ sản xuất theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng tiên tiến;
         
- Công nghệ tiên tiến và thiết bị đồng bộ trong thu hoạch, bảo quản, chế biến nông sản, thực phẩm nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch, nâng cao giá trị sản phẩm. Chú trọng công nghệ, thiết bị chế biến sâu, công nghệ tạo giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp; công nghệ sơ chế nông - lâm - thủy sản, dược liệu cho vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số;
         
- Công nghệ sinh học trong sản xuất các chế phẩm sinh học dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản; phân vi sinh; xử lý môi trường; phòng trừ dịch bệnh;
         
- Công nghệ tưới, tiêu cho các loại cây trồng, các giải pháp kỹ thuật cung cấp nước ngọt, nước sạch cho các vùng khan hiếm nước;
         
- Quy trình, thiết bị máy móc trong sản xuất nông nghiệp; công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp nông thôn;
         
- Tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất nguyên liệu, vật liệu dùng trong công nghiệp chế biến, xây dựng, dược phẩm;
         
- Công nghệ, thiết bị xử lý nước thải, rác thải sinh hoạt; công nghệ, thiết bị đồng bộ sử dụng năng lượng tái tạo;
         
- Công nghệ thông tin, truyền thông để phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, thông tin thị trường cho nông dân;
         
- Kết hợp khoa học và công nghệ tiên tiến với tri thức truyền thống trong khai thác, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế của các cây trồng, vật nuôi đặc sản của địa phương;
         
- Công nghệ, thiết bị phục vụ phát triển sản xuất gắn với du lịch sinh thái.
         
+
Xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết giữa người dân và doanh nghiệp trong việc ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ:
         
- Xây dựng mô hình ứng dụng, chuyển giao đồng bộ các tiến bộ khoa học và công nghệ, tổ chức quản lý, phát triển thị trường theo chuỗi giá trị hàng hóa có sự tham gia, liên kết giữa nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân, trong đó doanh nghiệp là nòng cốt.
         
b.
Hồ sơ đề xuất dự án (đáp ứng các yêu cầu theo hướng dẫn tại khoản 1 và  khoản 2 Điều 14 của Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) bao gồm:
         
- Thuyết minh dự án (Mẫu B1.1-TMDA);
         
- Tóm tắt hoạt động khoa học của Tổ chức chủ trì (Mẫu B1.2-HĐTCCT);
         
- Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm dự án (Mẫu B1.3-LLKHCN);
         
- Tóm tắt hoạt động của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ (Mẫu B1.4-HĐTCHTCN);
         
- Tài liệu chứng minh xuất xứ công nghệ (theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

Các tổ chức, cá nhân đặt hàng, đăng ký, đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ  tỉnh Cao Bằng, số 70 – phố Vườn Cam – TP Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng trước ngày 20/3/2020 để Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (kèm theo bản mềm theo địa chỉ email: philongcbdost@gmail.com).

Thông tin chi tiết các văn bản và biểu mẫu liên quan được đăng tải trên Website của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng: http://www.khcncaobang.gov.vn  (mục Thông báo) và http://sokhcn.caobang.gov.vn; hoặc liên hệ Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ, số điện thoại: 0912.130.290 (Phạm Phi Long).

Nội dung chi tiết công văn 134/SKHCN-VP;   Phụ lục đính kèm công văn 134;

Tác giả bài viết: Sở KH&CN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

CÔNG TÁC XUẤT BẢN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 134

Máy chủ tìm kiếm : 21

Khách viếng thăm : 113


Hôm nayHôm nay : 17080

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 235150

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11951031Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng